ANSÖKAN

Vem kan söka?
Alla med godkända betyg från nian i engelska, svenska och matematik samt fem andra grundskoleämnen är behöriga att söka till oss. Som fristående gymnasium har vi riksintag så du kan söka till oss från hela landet.
Kan man komma in om man bor i annat nordiskt land?
Ja, I 11 kap. 2 och 3 §§ gymnasieförordningen har regeringen meddelat föreskrifter gällande sökande till gymnasieskolan som är bosatta i Danmark eller Finland med självstyrande områden eller i Island eller Norge (nordiska sökande). En nordisk sökande får tas in på gymnasieskolan endast om han eller hon har sådana förutsättningar som bedöms i huvudsak motsvara avslutad svensk grundskoleutbildning. För att få tas in på ett nationellt program krävs dessutom att den sökande har sådana kunskaper i engelska och matematik som krävs enligt 5 kap. 5 § skollagen, godkända betyg från grundskolan eller likvärdiga kunskaper förvärvade på annat sätt. I övrigt skall nordiska sökande likställas med sökande från den kommun där den sökta gymnasieutbildningen anordnas.
Kom till oss på en prova-på-dag
Hos oss på Naturlära Ridgymnasium får du gärna boka in en prova-på-dag för att se om verksamheten och utbildningen passar dig.

SÅ HÄR SÖKER DU TILL OSS

När det är dags att söka till oss så tar du med fördel hjälp av din Studievägledare på den skola du går.
Vår skola heter Naturlära i Hälsingland
Vår skolkod är: 2113
Vår studievägskod är: NBHAT = Naturbruksprogrammet, Hästhållning

För samtliga nationella program ska du ha minst betyget godkänd i engelska, matematik, svenska/svenska som andra språk i slutbetyget.
– För yrkesprogrammen gäller godkända betyg i tre (se ovan) + fem ämnen, dvs åtta ämnen.

ELEV FRÅN ANNAT LAND
Nordiska sökande får tas emot i gymnasieskolan endast om den genom sin tidigare skolgång i ett annat nordiskt land har utbildning som i huvudsak motsvarar en svensk grundskoleutbildning och uppfyller behörighetskraven för den sökta utbildningen i 16 kap. 29-33 §§ skollagen (2010:800) med undantag av kravet på godkänt betyg i svenska